Privacy

Inleiding

Dit is het Privacy Statement van KBK bouwgroep en alle werkmaatschappijen die hieronder vallen. In deze verklaring beschrijven wij hoe KBK bouwgroep omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en partners. Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

Contactgegevens

KBK bouwgroep, gevestigd aan
Morseweg 1
1131 PE, Volendam
www.kbkbouwgroep.nl
0299-367322

De Privacy Officer van KBK bouwgroep is te bereiken via privacy@kbkbouwgroep.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

KBK bouwgroep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– IBAN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@kbkbouwgroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KBK bouwgroep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Bij het aanvragen van een brochure gaat u ermee akkoord dat wij u (eventueel) benaderen.
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere publicaties
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U te beoordelen en accepteren als klant, leverancier of partner of andere derde partij in het kader van het sluiten van een overeenkomst met u.
– Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
– Het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, business partners of andere derde partijen in het kader van het sluiten van een overeenkomst met u.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– De ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening
– KBK bouwgroep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van KBK bouwgroep of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

Geautomatiseerde besluitvorming

KBK bouwgroep neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KBK bouwgroep) tussen zit. KBK bouwgroep gebruikt een systeem waarin klantgegevens worden opgeslagen om onze bedrijfsvoering te kunnen doen met de gegevens die hiervoor benodigd zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KBK bouwgroep bewaart u persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van KBK bouwgroep te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien KBK bouwgroep de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan KBK bouwgroep de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures en bijvoorbeeld garanties.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Bewaartermijnen sollicitaties

KBK bouwgroep bewaart de door een sollicitant verstrekte gegevens zoals een CV voor de periode van 1 jaar, na deze periode zullen deze gegevens worden verwijderd. Wij bewaren deze gegevens voor het geval binnen de genoemde periode een soortgelijke vacature beschikbaar komt zodat wij de sollicitant hierover kunnen benaderen. Deze gegevens worden goed beveiligd opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor de hiertoe bevoegde personen binnen KBK bouwgroep. Indien de sollicitant wil dat zijn/haar gegevens niet bewaard blijven kan dit middels een email naar privacy@kbkbouwgroep.nl kenbaar worden gemaakt. Wij zullen deze gegevens dan binnen 4 weken verwijderen uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

KBK bouwgroep verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KBK bouwgroep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KBK bouwgroep gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op u privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KBK bouwgroep en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@kbkbouwgroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

KBK bouwgroep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder indien wij niet volgens de wettelijk richtlijnen zijn omgegaan met uw persoonsgegevens. Dit doe u bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KBK bouwgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Officer via privacy@kbkbouwgroep.nl

Laatste update van deze verklaring: 11-11-2019

Bokkingstraat is een project in samenwerking met:
Logo KBK bouwgroep

Quantum Vastgoed BV

All rights reserved KBK bouwgroep